VisKon V16 Nowości

 • Dodano funkcję lustrzanego odbicia systemu narożnego ścian lukarny, dzięki czemu w lukarnach jednospadowych można zachować ciągłość ściany przedniej
 • Przy konstrukcji dachu tworzone są teraz kalenice i rynny w celu lepszej wizualizacji
 • Dodatkowa metoda obliczania nachylenia dachu pozwala na określenie nachylenia po przeciwnej stronie na podstawie wprowadzonego nachylenia i wysokości kalenicy.
 • Wzbogacenie okna dialogowego podziału dachówek o możliwość wpisania wymiarów całkowitych dachówek jako baza do tworzenia listy cięcia
 • Gniazda:
  • Dla każdej warstwy płyt, która koliduje z przewodami, może zostać utworzona powierzchnia wykluczona.
  • Opcjonalne wręby w ościeżnicy i nadprożu, jeśli kolidują z przewodami
  • Możliwe jest nadanie nazwy gniazdu i zdefiniowanie właściwości domyślnych
  • Późniejsza zmiana warstwy, w której umieszczone jest gniazdo
 • Progi można indywidualnie zdefiniować pod kątem materiału, wymiaru i przemieszczenia bocznego.
 • Skrzydło drzwi można teraz opcjonalnie wykonać bez ościeżnicy. np. do bram garażowych. Odpowiednio zmodyfikowano również filtr wyświetlania
 • Możliwość tworzenia prętów wypełniających w utworzonych warstwach słupów
 • Rozszerzono opcję pionowego podziału ściany – podział pozostaje jako opcja
 • Ręczna korekta przekroju zainstalowanych elementów prętowych (wyjście do: BVX,BTL)
 • Dopasowanie WuP:
  • Opcjonalne frezowanie konturu ściany
  • Oddzielne frezowanie otworów jako opcja
  • Znaczniki gwoździ na wolnych krawędziach płyt
  • Obszary zablokowane dla gniazd we wszystkich warstwach, przez które przechodzą.
  • Ściany w oknie dialogowym maszyny są wyświetlane w kolejności według numeru ściany
 • Przycinanie z wrębem: Dodano pole wyboru „Nieograniczony wrąb”
 • Głębokość heblowania definiowana w ustawieniach ogólnych
 • Umożliwiono import IFC4.
 • Umożliwiono eksport IFC4.
 • Eksport 3D PDF: Usunięto błędy pojawiające się przy eksporcie
 • Eksport rozszerzonego pliku 3D PDF, dzięki czemu możliwe jest wyeksportowanie widocznego numeru CNC
 • Standaryzacja okien dialogowych importu Arcon HRB.
 • Ustawienie limitu wysokości jest możliwe także w widoku z góry.
 • Rozszerzono opcje rysunku obszaru 3D, dzięki czemu generowana jest teraz lista numeracji i docinania dachówek.
 • Rysunek komponentu rozszerzony o wydruk materiału komponentu.
 • Widok ściany
  • Opcjonalne wymiarowanie kratownicy
  • Możliwość nadania nazwy liniom wymiarowym oraz jej opcjonalnego wyświetlania.
  • Łaty są teraz mierzone w pionowych liniach wymiarowych.
 • Panele szklane w obrębie jednej grupy są zestawieniu powierzchni połączone.
 • Okna i drzwi mają teraz możliwość wyboru, czy powinny być oglądane od wewnątrz, czy od zewnątrz.
 • Nazwa gniazd wyświetlana jest w rubryce „inne uwagi” i jest brana pod uwagę przy łączeniu
 • Grupowanie rąbków stojących na zestawieniu powierzchni
 • Równoległą linię pomocniczą 3D można dalej obracać, gdy okno dialogowe jest otwarte
 • Zainstalowano nowy tryb wyświetlania 3D „Kolor materiału”. Komponenty są renderowane z kolorem krawędzi 2D ustawionym w oknie dialogowym Materiał-Zmiań-Dodaj
 • Warstwa 2D dla obiektów 2D, np. pokaż linię 2D w podpowiedzi.
 • Rozszerzono opcję „Usuń wiele warstw”, aby można było wybrać wszystkie lub żadną za pomocą suwaka
 • Możliwość wybrania elementu „Deska końcowa”(deska szczytowa) w dowolnej konstrukcji
 • Ulepszono opcję „Przesuń część krawędzi” - jeśli wybrano punkt narożny, można zastosować kierunek krawędzi. (ściana, płyta, dach)
 • Typy komponentów: blacha stalowa i wiatrownica można teraz ustawić oddzielnie w filtrze wyświetlania (konstrukcja).
 • Okno dialogowe funkcji pomiarowych wyposażone w pole dodawania, które dodaje i wyświetla wartość wcześniej zmierzonych długości, o ile okno dialogowe jest otwarte
 • Dodano skróty modyfikacji komponentów podczas ich przesuwania
 • Zintegrowano katalog popularnych blach trapezowych i falistych - tworzenie blach poprzez element lub jak wcześniej poprzez położenie belki
 • Dodano zapytanie pojawiające się przy usuwaniu komponentu, czy korpus wiertła powinien zostać usunięty, jeżeli wiercono nim więcej komponentów.
 • Funkcja etykietowania przekroju poprzecznego nie wyświetla automatycznie wszystkich etykiet, a jedynie części wybrane w obszarze „Komponenty belki” (jeśli nic nie jest zaznaczone, wtedy wyświetlane jest wszystko)
 • Dodano Kreatora wielokątów
 • Dodano przycisk w zarządzaniu oknami, który umożliwia usunięcie wszystkich nieaktywnych rysunków.
 • Ulepszono funkcję „podziel/optymalizuj szalunki widoczne”, w taki sposób, aby komponenty można było zoptymalizować za pomocą podwójnego kliknięcia lub opcji w oknie dialogowym
 • Dodano opcję „Sprawdź i usuń zduplikowane niewidoczne linie”, aby uniknąć nakładania się linii, które mogłyby wyglądać na ciągłe
 • Dodano funkcję „Przypisz warstwę ściany do etapu budowy”. Jeśli wybrana zostanie warstwa ściany, cała ściana zostanie przesunięta. Komunikat o blokowaniu nie jest już wyświetlany.
 • Biblioteka złączy rozszerzona o typy łączników do belek stropowych BSD i BSDI firmy Strong Tie
 • Rozszerzono kontrolę struktury danych, usuwając zduplikowane węzły widoku, ponieważ może to powodować problemy z warstwami.

*** Funkcjonalność może się różnić w zależności od aktywacji. (VisKon sektor A=dach, sektor B=ściana, sektor C=maszyna)